Català | Castellano

CPA

 • Els inicis. Creació de l’associació de col·legis professionals de Lleida

  La qüestió ja venia de feia algun temps, alguns degans i/o presidents d’alguns Col·legis  professionals de Lleida es varen trobar en algunes ocasions i es comentava la necessitat de col·laborar en accions puntuals que reforcés la idea de Col·legi Professional.

  Aquest interès va incrementar-se a partir de la llei 7/2006  en la que es reformà la llei de Col·legis Professionals a Catalunya, i actualment amb la llei 25/2009 o llei Òmnibus ha estat el detonant sortosament pel que fa a la creació d’aquesta Associació de Col·legis. Les finalitats principals pel que fa a l’Associació són la difusió i divulgació del què són i què fan els Col·legis professionals a la ciutadania, per representar els interessos de les nostres professions – a banda del que puguin fer cadascun del Col·legis en particular- sobretot en la nostra terra que son les comarques de Lleida, i donar-nos recolzament pel que fa a activitats i serveis als nostres col·legiats/des.

 • Els objectius

    Una de les finalitats és el de fer difusió i divulgació del que son i que fan els Col·legis professionals per donar a conèixer a la ciutadania el fet que els professionals col·legiats són una garantía dels treball i serveis que reben, per tant és una prioritat el donar-nos a conèixer ja sigui en els mitjans com també en les institucions i administracions. L’altra prioritat és la consolidació corporativa i de funcionament intern. Pel que fa a llarg termini caldrà veure les respostes que ha tingut aquesta iniciativa i els escenaris que se’ns presentaran per poder fer apostes de futur.

 • Projectes de l’associació

    Actualment la CPA està en procés de consolidació i en tot procés de creació cal posar unes bases i definir unes accions. Per aquest motiu s’ha proposat un pla director que serveixi de referència i guia, i on s’estableixen unes prioritats. De les propostes més rellevants podem destacar la comunicació tant interna (col·legis) com externa, les relacions col·legials amb les administracions, la participació amb els ens locals, els serveis com a valor afegit als col·legiats/des, etc.

 • La importància de la col·legiació.

    Perquè hi han col·lectius que no aconsegueixen que els seus professionals creguin necessaria la col·legiació?

    En essència, estar col·legiat és compartir el que estatutàriament i legalment diu la llei, i el fet fonamental de que els col·legis professionals són entitats de dret públic que vetllen pels interessos dels usuaris, dels qui exerceixen llurs activitats professionals. Cal estar preparats per l’exercici professional per donar el millor servei al públic i una de les finalitats dels Col·legis és donar aquesta formació i preparació als seus col·legiats/des al temps que mitjançant el seus codis deontològics garanteixi les bones praxis de les activitats professionals.

    En tota societat complexa i en la mesura que es diversifiquen les activitats i les relacions, es fa més necessari trobar elements socials, institucions o elements associatius que aglutinin interessos comuns i tinguin cura de les garanties necessàries en el seu desenvolupament professional. Per altra banda els Col·legis som entitats jurídiques de dret públic i per tant els Col·legis són el que els seus associats volen que siguin i han d’estar al seu servei.

 • La unió fa força.

    Evidentment, cada col·legi amb la seva llibertat i autonomia però amb la mútua col·laboració pot sumar esforços i sinèrgies, trobant una bona fórmula exportable que en el temps actual de dificultats polítiques, econòmiques i crisis, hauríem de saber treballar. Els col·legis professionals tenim moltes coses en comú i cal aprofitar-les per ser més eficients i eficaços.

Els professionals al servei de la societat CPA