Català | Castellano

Estatuts

Capítol I.

La denominació, els fins i el domicili

Article 1

La denominació que tindrà la present Associació serà ASSOCIACIÓ DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LLEIDA, la qual a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’Abril, per la que s’aprova el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, referent a les persones jurídiques, per la Llei 7/1997 de 18 de juny, d’Associacions de Catalunya, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’Associació i els presents estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

1.Representar els valors característics de les professions dels Col·legis i Demarcacions col·legials que integren l’associació.

2.Realitzar funcions d’orientació i servei a la societat fonamentada en els coneixements dels diferents professional que integren cadascun dels Col·legis Professionals.

3.Promoure serveis per facilitar béns, assistència i formació als professionals que formen part de cada Col·legi professional.

4.Promoure actuacions divulgatives encaminades a la informació de les funcions i serveis dels Col·legis Professionals a la ciutadania.

5.Fomentar la col·legiació com a garantia de l’actuació professional.

6.Col·laborar amb els estaments universitaris i especialment amb la Universitat de Lleida en tot allò que afecti a les diferents professions, promovent la participació activa dins les mateixes.

7.Promoure taules i/o plataformes especialistes entre diversos col·lectius professionals per treballar sobre aspectes que afecten als associats tant en la professió com en el territori.

8.Col·laborar amb l’Administració per l’habilitació dels professionals a través dels Col·legis.

9.Assessorar i informar a tots els organismes de l’administració Pública, així com als membres de l’associació, d’aquelles situacions que afectin als professionals dels respectius Col·legis, realitzant les oportunes propostes i informes.

10.Prestació d’altres serveis d’interès general quan l’associació ho estimi oportú.

11.En general totes les activitats o funcions que es consideri convenients per l’associació i que estiguin permeses per la legislació vigent, i sempre que l’associació ho acordi en la forma reglamentària establerta en aquests Estatuts.

En queda exclòs tot ànim de lucre

Article 3

1.El domicili de l’associació s’estableix a la ciutat de Lleida, al carrer Aribau, 6  –baixos-.

2.L’àmbit territorial de l’associació se circumscriu fonamentalment a les comarques anomenades de Ponent, es a dir les comarques catalanes de: L’Alt Urgell, L’Alta Ribagorça, Les Garrigues, La Noguera, El Pallars Jussà, El Pallars Sobirà, El Pla d’Urgell, La Segarra, El Segrià, El Solsonès, D’Urgell i Era Val d’Aran.

Capítol II.

Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions.

Article 4

Poden formar part de l’associació, tots els Col·legis Professionals de les comarques de Ponent o que tinguin seu en alguna de les comarques que la integren.

Per poder ser membre de l’associació s’ha de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

1.Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2.Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3.Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4.Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5.Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6.Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7.Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8.Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9.Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10.Formar part dels grups de treball.

11.Posseir un exemplar dels estatuts.

12.Consultar els libres de l’associació

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

1.Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2.Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3.Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4.Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1.Que ho decideixi el Col·legi interessat, que ha de comunicar per escrit la

seva decisió a la Junta Directiva.

2.No satisfer les quotes fixades.

3.No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III.

L’Assemblea General

Article 8

1.L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2.Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per les majories establertes en aquests Estatuts els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3.Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

1.Modificar els estatuts.

2.Elegir, mitjançant la corresponent convocatòria d’eleccions de conformitat amb aquests Estatuts, i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

3.Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per la fixació de la forma i la quantia de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

4.Acordar la dissolució de l’associació.

5.Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

6.Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

7.Aprovar el reglament de règim intern.

8.Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

9.Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

10.Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.

La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

1.L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any i dins del primer semestre d’aquest.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, amb una antelació mínima de quinze dies, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 20%; en aquest cas, l’Assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1.L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2.La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3.Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4.El secretari redacta l‘acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

5.Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l‘acta, i qualsevol altra documentació dels assumptes que s’hagin de tractar a l’Assemblea, ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

1.L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents.

2.Un mínim no superior al 20% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts dels associats presents.

Article 13

1.En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació, que s’exercitarà a través del seu representant.

2.Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents, Ilevat el que es disposa a l’apartat següent.

3.Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels associats assistents.

Capítol IV.

La Junta Directiva

Article 14

1.la Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació, que la componen el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i quatre vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2.L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser les designades pels associats, es farà amb la corresponent convocatòria d’eleccions, per votació dels associats. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

3.El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.

4.Els càrrecs han de ser exercits per membres de l’Associació, a través de les persones físiques designades pel respectiu membre.

Article 15

1.Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2.El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a)dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius.

b)baixa com a membre de l’associació.

c)sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 35 dels estatuts.

3.Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la  primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc, a proposta de la Junta Directiva, entre tant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant, el qual serà designat per la mateixa Junta.

4.L’exercici dels càrrecs electes de l’associació serà gratuït, però tenen dret a l’avançament i reembossament de les despeses, degudament justificades, així com a la indemnització pels danys que es derivin.

Article 16

La Junta Directiva té les facultats següents:

1.Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més ampla que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

2.Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

3.Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

4.Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

5.Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin

6.Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

7.Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

6.Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

9.Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

10.Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

11.Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes púbics, entitats i altres persones, per aconseguir:

-Subvencions o altres ajuts.

-L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i  comunicació i també un centre de recuperació ciutadana.

12.Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 34.

13.Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

14.Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que Ii hagi estat delegada expressament.

Article 17

1.La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que si més no, serà un cop cada dos mesos.

2.La Junta Directiva s’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita la meitat dels membres que la componen.

Article 18

1.La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2.Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusant-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3.La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents, llevat del que es disposa a l’article següent.

Article 19

1.La Junta Directiva pot delegar alguna de les facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.

2.També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que estimi oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l‘acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V.

El president i el vicepresident

Article 21

Són pròpies del president les funcions següents:

1.Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

2.Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

3.Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

4.Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

5.Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

6.Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident, o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI.

El tresorer i el secretari.

Article 22.

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Article 23

El Secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. El Secretari és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vocal de menys edat de la Junta Directiva.

Capítol VII.

Les Eleccions.

Article 24

1.Les eleccions s’han de convocar amb prou antelació perquè la renovació no excedeixi el mandat de la Junta Directiva.

2.El president ha de formalitzar la convocatòria d’eleccions mitjançant comunicació dirigida a tots els associats, i amb la publicitat que decideixi la Junta Directiva.

3.El cens dels associats ha d’ésser públic i ha d’existir la possibilitat d’esmenar-lo en un termini que no excedeixi els cinc dies.

4.Es disposarà d’un termini mínim de vuit dies perquè els candidats presentin les seves candidatures a la seu de l’associació.

5.La Junta Directiva ha de fer públic el cens revisat i les candidatures degudament presentades, en un termini de cinc dies. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels associats i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

6.Es fixarà el lloc, el dia i l’horari de les eleccions en una sessió única que s’ha de celebrar abans que transcorrin tres setmanes des de la promulgació dels candidats.

Article 25

1Les candidatures contendran els noms i els càrrecs als quals opten, en llistes obertes.

2.Podran ser candidats tots els associats que estiguin al corrent de totes les seves obligacions.

Artlcle26

El vot es realitzarà pel representant que designi l’associat.

Es podrà efectuar bé presencialment o bé per via telemàtica, en aquest segon cas, sempre que compleixin totes les garanties de la votació. El vot presencial anul·la el realitzat via telemàtica, cas que s’hagin realitzat els dos.

Article 27

1.La presidència de la mesa electoral ha d’estar permanentment ocupada per algun membre de la Junta Directiva, assistit per un secretari, dos interventors i un interventor més per cada candidatura que l’hagués designat.

2.Un cop constituïda la mesa electoral, el seu president ha d’oferir als electors una urna suficientment garantida perquè hi dipositin la seva papereta de vot. S’ha de comprovar que tots els votants constin en el cens de l’associació.

3.Abans que conclogui l’horari de votacions, el secretari de la mesa electoral ha d’introduir en l’urna els vots degudament rebuts per correu.

Article 28

1.Un cop sigui l‘hora fixada pel tancament de l‘urna, la mesa ha de procedir al recompte dels vots i a la proclamació de la candidatura electa.

2.  En cas d’empat cal repetir el procés electoral.

3.Els possibles incidents de la jornada electoral i el resultat de la votació han de constar en una acta electoral signada per tots els components de la mesa, el president i el secretari.

Article 29

1.La proclamació de la nova Junta, la composició de la qual ha de ser comunicada a la Generalitat de Catalunya en un termini de deu dies, un cop acceptat el càrrec pels seus membres, i de conformitat amb l’article 14.3 d’aquests estatuts, converteix la cessant en Junta Directiva en funcions, encarregada, només, dels tràmits ordinaris i de convocar, abans que transcorrin quinze dies, una reunió d’ambdues Juntes per al traspàs de poders.

2.Durant els tres mesos següents al traspàs de poders, els membres de la Junta sortint poden ser convocats tantes vegades com convingui per la nova Junta Directiva, per atendre qüestions relatives a transferència de poders.

Capítol VIII.

El règim econòmic.

Article 30

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 31

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

1.Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

2.Les subvencions oficials o particulars.

3.Les donacions, les herències o els llegats.

4.Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es puguin obtenir.

5.Qualssevol altres ingressos que s’arbitrin a través de les activitats pròpies de l’associació per a l’assoliment dels seus objectius.

Article 32

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva, i quotes extraordinàries.

Article 33

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 34

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes.

Capítol IX.

Règim disciplinari.

Article 35

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels associats que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’indica d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació, La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els associats sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

Capítol X.

La dissolució.

Article 36

L’associació pot ser dissolta per les causes legalment establertes i si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 37

1.Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2.L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3.Els membres de l’associació designats pels associats estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4.El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar a altres entitats sense ànim de lucre les finalitats de les quals coincideixin substancialment amb les contingudes a l’article 2 dels presents Estatuts.

5.Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.